lirik.web.id
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

lirik lagu tak be tak – mashine mokham

Loading...

hook:

ماشین مخم کار میکنه حسابی مشغوله
مهریه ی خوار رپ وقتمه جهیزیش پوله
گفته بودم بهم حق بده نزنم حرف از عشق
زندگی جندس به زور بدون پول کردمش
چراغ ترمز روشن نیست پشت ماشین مخم
بازی رو میگیرم دستم رسیده دیگه موقعش
بیت مریضیه دم آمصطفی گرم
به بیت مریض باس با کشتن حال داد نه با رحم

verse 1:

حاجی جهنم رو دیدی که میگی جام اونجاست؟
جام مال برنده هاس شاید ایندفعه جور شده باهامون شانس
مثل بیگی تو رپ یه مایکل میشم تو راه بردم
فرقی نداره جکسون ، فلپس ، تایسون ، شوماخر ، جردن
تا جیبام خالین عمرا هدفمو گم کنم
زندگی بازی نیست ولی زدنمو گرگ شدم
رد ندادم چون امیرم ریخته حکم دورم
سخته بفهمی چی مینویسم انگار دکترم
یادم نمیره جیبام خالی بود توش کم نبود
یه روز انقدر پرش میکنم فکر کنن شدم یهود
واسه رپ نه به الکل احتیاج دارم نه دود
تو کارم پیشرو ام هرچند هیچکس کنارم نبود
ماشین مخت رو کنار من نرون بکش اونور
مشکلام نتونستن منو ببرن تا جنون کشوندن
بازی رو عوض میکنم این خط اینم نشون
هر چند خیلیااینو گفتن ولی رپ زد عوضشون کرد

hook

verse 2:

نمیرسی به گرد این ماشین رانندش حرف نداره
این بازی تا وقتی من توشم واسه بقیه صرف نداره
مخم خوب کار میکنه این ماشین سقف نداره
با این حال هم کسی نمیتونه ازش سر دراره
خونواده نگرانمن همش باهام دارن دعوا که
دیگه داری تو رپ زیادی تند میری این مسیر خطرناکه
همیشه مسیرم پر پیچ و خم بود هیچوقت صاف توی جاده نروندم
وقتی وقتم رو صرف میکردم دنبال یه حال ساده نبودم
بزار بهم بخندن آره تخته گاز میرم یه دندم آره
من که بهت یه قرون نمیدم بچه جون آخه رپم کاره؟)
این چیه که خواننده هاش از شنونده هاش بیشترن
(میگین حرفاتون حرف مفت نیست ولی همه مفت میشنون
بابا کیه که حال کنه بیخود شب و روز کار کنه؟
این کار یه ذره وقت میبره تازه خوار رپ آلبوم
اولیمو بارداره امیر هنوز باهاش کار داره
یه روز میفروشم بهت نشون میدم حرفام خریدار داره

hook

verse 3: (peyman dayan)

ماشین مخم سرعت میره بهم حس قدرت میده
هر جا که دیده رو گوله کرده کمتر کسی منو به ندرت دیده
همه جاده ها کورس گذاشته شاهراه ها رو تخته کرده
چپ داشته بی رنگ در اومده مشتریاش هم دست به نقده
ولی مخم فروشی نیست این ماشین مال منه
آخه خیابونی جلوم مجبوره که زانو بزنه
الان این منم که نماینده ی مرگم
میکشمت و آروم رد میشم از روت تا برسم من
مرگ تو هم تقصیر من نیست رد نشم پشتیم لهم کرده
واسه همینه که سرم بالاست و نگاهم به آسمون و دلم گرمه
آدمی که مرده هرگز نمیمیره درکش سخته
پس شکل نمیگیره نقشش درد ترکش حرف رو صد شکل
نمیکنه نمیدونه نمیمونه هیچوقت رد چرخش
جاده هم که آسفالته و چیز غریبی نیست روی زمین
مقصدم جاییه که آسمون خودشو میکوبه زمین
موقع فکر کردن ترمز زدن ازش خبری نیست
سرعت کم میگیره جلومو آخرش هم میکوبه زمین
راه دوریه ولی باید رفت همه فکرا رو سریع باید کرد
من دنبال تبرئه نیستم پرونده رو سریع باید بست
من دستگیر تو گذشته شدم و به جرم امروزم حبس توی سلولم
آینده قاضی بندم بود پرونده ام رو سریع خوند بست
ماشین مخم رو راه انداختم که برسم به جاده ی دلت
اون مغز تو سرت رو بشکافم حرف بزنم از جام توی دلت
جام عالیه حبسم کن تو دلت درکم کن اگر که مشکله
نقشه ام رو پر رنگ ترش میکنم هرچند خاکی روندن مشکله

hook