lirik.web.id
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

lirik lagu g&g sindikatas – rytojui reikia nedaug

Loading...

rytojui reikia nedaug

tik truputä¯ å¡irdies
truputä¯ jä—gos, truputä¯ ugnies
iå¡ tavä™s ir manä™s
ir tada jisai taps

rytojui reikia nedaug

tik truputä¯ å¡irdies
truputä¯ jä—gos, truputä¯ ugnies
iå¡ tavä™s ir manä™s
ir tada jisai taps

(pushaz)
viskas turi savo vietä…
kaip sakoma turi bå«t vienä…kart padä—ta
gali bå«ti
bet deja ne viskas yra taip kaip turä—tå³ bå«ti
kartais slysti ir labirinte pasiklysti.
kaå¾kada maniau kad teisybä—s nä—ra
aplinkui tik tuå¡tuma
betgi å¾monä—s kas sau ir tiek
jokios harmonijos
vieni kiti save vis tiek
pamaäiau kitä… medalio pusä™
kaip svaras sako, dalinkimä—s per pusä™
bus lengviau pereiti ugnä¯ tä… per kuriä… einam visi
tik ji dega skirtingai
vienam arti, kitam toli
nesvarbu ji gi svarbi kiekvienam savaip
tau vienaip man kitaip
neteisybä—s daug sutinku
tai supa visada kur bebå«tum bet kada

tarsi å¡eå¡ä—lis slenka paskui tave
tu bandyk uå¾simerkti
savo siela atmerkti
paå¾iå«rä—k ä¯ saulä™ ji dega danguje
bet å¡eå¡ä—lis iå¡nykä™s, jis iå¡garavo iå¡ äia

(daiva)
rytojui reikia nedaug
tik truputä¯ å¡irdies
truputä¯ jä—gos, truputä¯ ugnies
iå¡ tavä™s ir manä™s
ir tada jisai taps

(svaras)
truputä¯ l-b–u geras truputä¯ maå¾iau blogas

aukå¡äiau lubos maå¾iau skylä—tas stogas
truputä¯ maå¾iau prieå¡as truputä¯ daugiau brolis
truputä¯ l-b–u kilä™s maå¾iau puolä™s
truputä¯ daugiau jausmo truputä¯ maå¾iau skausmo
baimä— atsitraukia ir nebe taip kausto
truputä¯ maå¾iau gä—da truputä¯ maå¾iau ä—da
tuos kurie tiki, todä—l iå¡lieka, nepabä—ga

aå¡ juos maäiau …
…nepabä—ga
bå«na sunku, taäiau…
…nepabä—ga
taip jie dega greiäiau taäiau…
…nepabä—ga
nepabä—ga

aå¡ juos maäiau …
…nepabä—ga
bå«na sunku, taäiau…
…nepabä—ga
taip jie dega greiäiau taäiau…
…nepabä—ga
nepabä—ga

(kastetas)
vakare man bå«na liå«dna
kada tyla sprogdina ausis
tamsa uå¾spaudå¾ia akis
uå¾tuå¡uoti langai
akvarele nuspalvoti jausmai
priklijuotos å¡ypsenos
ant stiklo lå«på³ daå¾ai

uå¾raå¡yti å¾odå¾iai i virå¡å³ pakyla
prisipildo, iå¡sipuäia å¾emyn
krisdami prispaudå¾ia
atsitrenkdami ä¯ tylä…
smulkiai kaip stiklas
ä® maå¾us gabalä—lius subyra

aå¡ juos renku
kaip mozaikä… dä—lioju
vakarinis nuotykis man atneå¡a rytinä¯ liå«desä¯
tam paäiam mieste be pavadinimå³
gatvä—se be å¾moniå³
o jeigu ir yra neturi veidå³
vardå³ neatsimenu
sasiuviny neuå¾siraå¡iau, nebuvo prieå¾asäiå³
raudona linija å¾ibintais paå¾ymetå³ miesto pakraå¡äiå³
ramu, jokio garso
vis dar spengia ausyse, tylu

(daiva)
rytojui reikia nedaug
tik truputä¯ å¡irdies
truputä¯ jä—gos, truputä¯ ugnies
iå¡ tavä™s ir manä™s
ir tada jisai taps

rytojui reikia nedaug
tik truputä¯ å¡irdies
truputä¯ jä—gos, truputä¯ ugnies
iå¡ tavä™s ir manä™s
ir tada jisai taps

(svaras)
dienos keiäia dienas lyg pianino klaviå¡ai
baltuosius karts nuo karto perkerta juodå³ klaviå¡å³ niå¡os
jos pinasi ir riå¡as
nebodamos iå¡ naujo bando
å iandiena tau atrieks sä—kmä—s
o man iå¡plä—å¡ ant å¾ando randä…

kiekviena krantä…, kiekviena kartä…
neatkartojamå³ peizaå¾å³ aplinkybä—s varto
mes mokam bå«ti vyrais
o bå«na tampam klounais
kai nulinäiuojame savus ir tikim daunais
tada galvojam kad sä—kmä— pamiå¡usi
o gal sumiå¡usi
o gal ant visko braukus, uå¾simirå¡usi
tokiem kaip tu galvoji
jai paprasäiausiai neuå¾tenka laiko
pasaulis vis geriau å¡audo
vis blogiau skaito
niekå¡e, neliesk vaiko
ir to kuris kas diena tam vaikui duona raiko
kad spindulys vilties
nors truputeli å¡viestå³
jie jau surinko akmenis neliesk jå³
ir å¡itos gatvä—s taps
nebe tokios purvinos
kai norintys kalbä—ti
pradä—s kalbä—ti burna
kai ä¯tikes
yra daugiau nei iki å¡iolei rado
tik å¡vino på«kä, sunkå³ vandenä¯
ir kartå³ medå³…

(daiva)
rytojui reikia nedaug
tik truputä¯ å¡irdies
truputä¯ jä—gos, truputä¯ ugnies
iå¡ tavä™s ir manä™s
ir tada jisai taps

rytojui reikia nedaug
tik truputä¯ å¡irdies
truputä¯ jä—gos, truputä¯ ugnies
iå¡ tavä™s ir manä™s
ir tada jisai taps