lirik.web.id
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

lirik lagu k plus karen – 2:00 am

Loading...

အတ္ထိ ဍေ နတ္ထိ ကာလာလ်ုယ်ုခိင့်ဖါလ်ုသှ်ေ

မာတာ ဍေပိတုဖင့်ခေါဟ်
ဏးလ်ုသှ်ေဆ်ုဍယ်ၜါသယ်သီး

ယ်ုကဲၜးလ်ုၜၠင်ဆေဝ်
ပါဠပုတ္တဖေါဟ်အိုင်ခါ်ထုဲး

လ်ုအှ်ကှ်ေအာဃာဒ
မေါဝ်ဖါမိတ္တာကိုဝ်ၜၠင်ဆိင့်ဖၠေ့

ထုင်ႋဖေံးမေံလင်သာ
လဝ်ဟှေဝ်ယ်ုၜေ့မ်ုဏးသှ်ေ

ဖၠုံသာလောတ်ဍးဝေ့ဟ်ုဃှဝ်ဖေါဟ်
အှ်ကှ်ေဃှေဝ်ဆ်ုဖေံးမေံသီး

အ်ုယိုဝ်မွာဲဖိုင်သာအိုင်
အ်ုယိုဝ်မွာဲဖိုင်သာအိုင်ၜေ့မ်ုကၠိုင်

အ်ုကျးဆ်ုအှ်မိုင့်
လင်ဖူးသီးသာဖိုင်အှ်ကှ်ေအေဆိုင်

အ်ုကျးယိုဝ်ယှင်းကာင်ယှင်းခဝ့်
မဝ့်မှ်ဍေယ်ုဟှိုင်းဖေါဟ်သိုဝ်လဝ့်
ၜေ့ဖၠုံသိုဝ်အှ်ကှ်ေဍေဆ်ုအဲသယ်
အှ်အေးဃှဝ်ယ်ုဏှ်

အ်ုကျးမလ်ုဃှီ့လာဍူမွာဲဖၠုံမူးလယ့်ၜိုဝ်မ်ုအဲဍေယ်ုဏှ်

လိုဝ့်အေးယ်ုအ်ုဟှင်ႋ
အှ်ကှ်ေခွိက်မာဃှယ်ဃှယ်ခၠုဂ်လဝ့်

ဏ်ုကျးယိုဝ်အ်ုမုက်ထုက်
ထီသိုဝ်အှ်ဃှိုဲဟှာလယ့်အေအင်းဆာ

ထီသိုဝ်ဏှ်လဝ်ဃှေဝ်
ၜုဂ်ထိင်ဆာင့်ဆာမဏင်ဟှာလ်ုအှ်

က်ုဖိုင်ဖိုင့်သာဟှာင်ႋၜျာလုက်
ၜးသာသီ့လာဏင့်လ်ုသှ်ေဍာ်

ဟှာဖိုင့်ဟှင်ႋၜေ့မ်ုဃွှယ်သိုဝ်
ကေခိုဝ်းဟှင်ႋသီးယ်ုမ်ုၜးကုက်

ထီသိုဝ် ထီသိုဝ်
ပံင်ႋအေသှ်ေဏှ်ကဲထင်းဆ်ုမာၜိုဝ်

မ်ုမာအိုင်ခါ်ဏေဝ်ဟ်ုကျး
မၞိဟ်လ်ုဖးဏှ်လ်ုမွာဲထီသိုဝ်
ဟ်ုကၠေစိုဝ်အေဖၠံင့်ဟှမ
မ်ုပါပျုက်ဟ်ုခါင့်ဆာ်ၜိုဝ်

လိုဝ့်အေးယ်ုအ်ုဟှင်ႋ
ဏ်ုသီးသီးမထီသိုဝ်လ်ုကျိုင်

ခန္တီပရမီဟ်ုထုင်ႋကျာအေကဲဃှုင့်လ်ုသှ်ေ

ဆ်ုသှ်ေယာ့အှ်ယှာဍာ်ခေါဟ်နုက်ၜင်း
ဟ်ုၜးဏးသှ်ေဖၠင့်ဖောဟ်ဍီပၠီး

အ်ုကျးဆ်ုထင်းထဝ့်ဟှင်ႋၜေ့မ်ုအှ်
ၜးလံင်အင်းဃှူ့ဆ်ုဏးသှ်ေ

လ်ုဏီလ်ုထာ့ကဲလဝ့်ခါ့လင်းယောဝ်ႋ
ယိက်အေးထံင်လဝ့်ဆ်ုပ်ုယောတ်သီး

ဖၠီဖၠာ့လဝ့်ဍးစိုဝ်ထီ့ဆာအေးယ်ုကျးသီးၜေ့မူဟှးသိုဝ်

လုဲႋပံင်ႋသိုဝ်လ်ုအ်ုဟှေဝ်ၜေ့လ်ုၜးဍေမၞိဟ်အိုင်ခါ်သိုဝ်

ယ်ုဟှာဃှေဝ်ဍေမၞိဟ်အိုင်
ဏ်ုသီးအေဍးယ်ုဆ်ုမးဆာ်ၜိုဝ်

ဟှယ့်လဝ်အ်ုလ်ုယ်ုမေံးယာ့
ထုဲးဆ်ုမာသီးယ်ုလ်ုမာဏင်စိုဝ်
လင်ဖူးယုဂ်ဆ်ုခုင်းဍေက်ုမၠိုင့်

လ်ုအင်းပၠဝ်မေဝ်ယ်ုမာဍေက်ုလုင့်

လ်ုဖုက်လီဟှယ့်ဆံင်းဆံင်းသီး
ပ်ုဍင်ထးယ်ုကျးလ်ုလင်ဃှီႋဏင်ဖိုင့်

ဟှင်းခေါဟ်ဍေမင်ခေါဟ်
ဏီ့ၜိင်းဆ်ုယိက်လယ့်မ်ုဍိုဝ်ထိင်ႋသာဏာ့

ယ်ုဖိုင်သာယ်ုစာင်းထံင်ဍာ်အေးဏယ့်လိုဝ့်ထာင်လ်ုခၠာင့်

ယ်ုမွာဲဖၠုံသာၜင်းလ်ုဟှာလ်ုဖံင်ဍာ်လုက်ခၠာဍေဆ်ုမး

ဍေhil hopကျံင်ယိုဝ်
ယ်ုဖၠူႋထးဝယ်လ်ုဟှင်ပေဝ်ပေဝ့်ခါ့

r4kယ်ုပါဍောဟ်ယ်ုi dolမွာဲ
eh chant ဍေ all star

ယောဝ်ႋဍံင်ဏေဝ်ႋၜေ့မ်ုၜးဍံင်
ဏင်းသာလ်ုယုက်သီးယ်ုဖွင်လင်းဆံင့်ဏး

ယ်ုတါင်ကၠင်beat မီ့အေးကေမူဏာဏီ့နာရီ့

လ်ုထုက်က်ုသှ်ေအင်းပဲလဝ့်ဟှံင်ယ်ုအဝ်ဍေထီ့

မေံးခွင်လင်အုင်းဟှာဟှံင်ပျုက်ဍေယ်ုဆ်ုမီ့

နိစ္စဓူဝလဝ့်မူႋဏီၜေ့ယိုဝ်ယ်ုဟှင်ႋလုက်လ်ုသှ်ေ

ဍးစိုဝ်ဆ်ုၜေ့မ်ုယာင်သိုဝ်
ၜေ့ထောဟ်သိုဝ်ဟ်ုမ်ုၜးယူဖာထဝ့်

ဆ်ုဆံင့်မံင်းဖိုင်ဏှ်ယ်ုကဲၜးဟှံင်ယုဂ်ဇောတိကဝါဲကျဝ့်

ခင်းခါ့သင့်အှ်လ်ုပုံဍာ်ဆံင့်မံင်းဃှေဝ်ဃှဝ်ႋယ်ုမ်ုပ်ုထုက်

ဟ်ုအိင်ဖိုင်မာဃဆာ်ၜိုဝ်ဏှ်လိုဒ်ကာဖိုင်k plusလဝ့်ဃှဝ်ႋ


Lirik lagu lainnya:

LIRIK YANG LAGI HITS MINGGU INI

Loading...