lirik.web.id
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

lirik lagu airija – monologas

Loading...

kaþkas naktá sapnuoja saulæ
kaþkas dienà pilnas tamsos
kaþkam sunku áveikti baimæ
nors neturi kur dëti dràsos

nematyti kas rytà saulës
jà nusineðë miðkai
jie pilni – nepilni apgaulës
ir keisti nekeisti labai

kaþkieno naktis benamë
kaþkieno diena be spalvø
kaþkas viskas gaunas savaime
o kaþkam net pradëti sunku
kiekviena ðirdis trokðta meilës
neapykantos pilna ðirdy
savo rankomis siekiam nepasiekiamos laimës
ne kiekvieno ranka stipri