artis / band: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

lirik lagu ps. john jebaraj – neer vandhaal

நிறைவான ஆவியானவரே நீர் வரும் போது குறைவுகள் மாறுமே
நீர் வந்தால் சுழ்நிலை மாறுமே முடியாததும் சாத்தியமாகுமே நிறைவே நீர் வாருமு
நிறைவே நீர் வேண்டுமே நிறைவே நீர் போதுமே ஆவியானவரே- ஆ… ஆஆஆ
வனாந்திரம் வயல்வெளி ஆகுமே பாழானது பயிர் நிலம் ஆகுமே நீர் வந்தால் சுழ்நிலை மாறுமே
பெலவீனம் பெலனாய் மாறுமெ சுகவீனம் சுகமாய் மாறுமே நீர் வந்தால் சுழ்நிலை மாறுமே முடியாதது சாத்தியம் ஆகுமே

- lirik lagu ps john jebaraj